Zápatí > GDPR

GDPR

Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování

Dne 27. 4. 2016 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jež se použije (tedy bude účinné) ode dne 25. 5. 2018 (dále jen GDPR)

Škola jako veřejná instituce zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje svých zaměstnanců, dětí a jejich zákonných zástupců, a je tedy povinna se GDPR řídit a chránit tak veškeré osobní údaje. Zvláštní pozornost věnuje škola ochraně osobních údajů dětí. Škola zpracovává osobní údajů, zejména na základě zákonů, převážně pak zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, dále na základě souhlasu zákonných zástupců, na základě plnění smluvní povinnosti a pro ochranu životně důležitých zájmů dětí, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců od nichž škola osobní údaje získává. S ohledem na to, že škola provádí svou činnost ve veřejném zájmu zpracovává osobní údaje nezbytné pro splnění tohoto úkolu a v neposlední řadě škola zákonným způsobem zpracovává osobní údaje pro potřeby svých oprávněných zájmů.

Na základě školského zákona zpracovává škola zejména, osobní údaje nutné pro vedení školní matriky, nutné k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, údaje o průběhu vzdělávání a jeho ukončování, osobní údaje nutné pro vedení třídní knihy jako povinného dokumentu, údaje obsažené v záznamech z porad zaměstnanců, osobní údaje nutné pro řádné vedení knihy úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky.

Na základě informovaného souhlasu škola zpracovává například seznamy dětí na mimoškolních akcích a zahraničních zájezdech, seznamy dětí na soutěžích, plavání, seznamy zákonných zástupců, jména osob, které budou odvádět dítě z mateřské školy, kontakt na zákonné zástupce a to jak telefonní tak email a adresy, pokud není shodná s adresou dítěte, doručovací adresy, fotografie za účelem propagace školy, zveřejnění výtvarných a obdobných děl dětí na výstavách a přehlídkách, záznamy z kamerového systému školy pořizované za účelem bezpečnosti dětí a ochrany jejich majetku.

Škola žádá zaměstnance a zákonné zástupce dětí o udělení informovaného souhlasu podepsáním a vyplněním formuláře, ve kterém je možné udělit souhlas i pouze ke konkrétním osobním údajů, na něž se souhlas vztahuje, a to:
Označením slova ANO v případě, že je souhlas udělen a označením NE, pokud se souhlas neuděluje. Zaměstnanec nebo zákonný zástupce dítěte může svůj souhlas vzít kdykoliv zpět, a to stejným způsobem, kterým souhlas udělili nejčastěji písemně prostřednictvím třídního učitele, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí třetím osobám soukromého práva, pokud jde například o nabídky pomůcek nebo knih, atd.

Zaměstnanci, děti a zákonní zástupci, jejichž osobní údaje škola zpracovává mají ve vztahu k těmto údajům následující práva:

Pokud zaměstnance nebo zákonný zástupce podá žádost k uplatnění některého z výše uvedených práv, škola ji vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců (toto neplatí u práva podat stížnost u dozorového úřadu, práva na účinnost soudní ochranu a práva na náhradu újmy a odpovědnost)

Informace poskytnuté zaměstnancům nebo zákonným zástupcům dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané těmito subjekty údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakuji, může ředitel školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá škola. V takové případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Škola osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Osobní údaje zaměstnanců a zákonných zástupců uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu včetně jejich archivace. Pro každý druh práce je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů, a to jednat v písemné podobě a také v podobě elektronické. Těmito zabezpečeními pak jsou:

Cílem tohoto dokumentu je informovat o zpracování osobních údajů a právech, která mohou zaměstnanci, děti, resp. Jejich zákonní zástupci uplatnit. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy a budou průběžně aktualizovány­.Poskytovatelem je Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, zastoupený Ing. Milanem Menšíkem. Odpovědnou osobou, která bude funkci pověřence vykonávat je Ing. Nadja Stoschek , kontaktní údaje pověřence: e-mail: poverenec@havirov-city.cz, tel. 596 893 438,mob. + 420 721 271 4­99. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je dostupný a k dispozici zaměstnancům, dětem a zákonným zástupcům dětí. Ve spolupráci s vedením školy vyřizuje žádosti o informace od zaměstnanců, dětí a zákonných zástupců dětí včetně oprav osobních údajů, výmazu osobních údajů, vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

V Havířově 1. 4. 2020
Mgr. Dujková Jarmila